• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

jakie kary za brak legalizacji oraz na jakiej podstawie są nakładane

źródło: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 8. Kary 1.

Przyrządy pomiarowe, które mogą być stosowane:

1) w ochronie zdrowia, życia i środowiska,

2) w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3) w ochronie praw konsumenta,

4) przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu opustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń,

5) przy dokonywaniu kontroli celnej,

6) w obrocie – i są określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, podlegają prawnej kontroli metrologicznej

Art. 26.  1. Kto wbrew przepisom ustawy:

1)  wyraża wartości wielkości fizycznych w jednostkach miar innych niż legalne w dziedzinach, o których mowa w art. 6 ust. 1,

2) wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań,

3)  użytkuje przyrządy pomiarowe w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1, niezgodnie z warunkami właściwego ich stosowania,

4) dokonuje legalizacji pierwotnej lub legalizacji ponownej przyrządów pomiarowych bez wymaganego upoważnienia,

5) (uchylony),

6) świadomie utrudnia organom administracji miar wykonywanie ich zadań w zakresie sprawowania nadzoru  – podlega karze grzywny.
Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. U. z dnia 29 września 2001 r.) Art. 96. § 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 złotych.

Krótko podsumowując wygląda to tak, że kara za brak legalizacji wagi wynosi do 500zł w zależności jak długo dana waga, nie posiadała legalizacji. Po kontroli i ewentualnym nałożeniu mandatu karnego, można się spodziewać  ponownej kontroli inspektora z Urzędu Miar, celem sprawdzenia czy mandat karny przyczynił się do legalizacji przyrządu. Jeśli ponownie nie, najprawdopodobniej nałożony zostanie kolejny mandat. W skrajnych przypadkach jeśli kolejne mandaty karne nie będą skutkowały, może sprawa zostać skierowanao ukaranie do sądu.