• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

leksykon

AKREDYTACJA – Uznanie przez jednostkę akredytującą kompetencji jednostki certyfikującej, jednostki kontrolującej oraz laboratorium do wykonywania określonych działań;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

AUTORYZACJA – Zakwalifikowanie przez ministra lub kierownika urzędu centralnego, właściwego ze względu na przedmiot oceny zgodności , zgłaszającej się jednostki lub laboratorium do procesu notyfikacji;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

BADANIE TYPU – Zespół czynności mających na celu wykazanie, że przyrząd pomiarowy danego typu spełnia wymagania i stanowi podstawę zatwierdzenia typu.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

BŁĄD GRANICZNY DOPUSZCZALNY – Określone wartości skrajne błędu.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

CERTYFIKACJA – Działanie jednostki certyfikującej, wykazujące, że należycie zidentyfikowany wyrób lub proces jego wytwarzania są zgodne z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI – Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że wyrób i jego proces wytwarzania są zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

DEKLARACJA ZGODNOŚCI – Oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub określoną normą;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

DOWÓD LEGALIZACJI – Świadectwo legalizacji lub cecha legalizacji umieszczona na przyrządzie pomiarowym, poświadczające dokonanie legalizacji.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

DZIAŁKA ELEMENTARNA (d) – Wyrażona w jednostkach miary, wartość różnicy między wartościami:a)    odpowiadającymi dwóm kolejnym wskazom podziałki, przy wskazaniu analogowym,b)    dwóch kolejnych wskazań, przy wskazaniu cyfrowym.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

DZIAŁKA ELEMENTARNA (e) – Wartość, wyrażona w jednostkach miary masy, stosowana do badań, kontroli i klasyfikacji wag.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

DYREKTYWY NOWEGO PODEJŚCIA – Dyrektywy Unii Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z dnia 7 maja 1985 r. w sprawie nowego podejścia do harmonizacji technicznej oraz normalizacji;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA – Niezależna jednostka dokonująca certyfikacji;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA – Jednostka dokonująca sprawdzenia projektu wyrobu, wyrobu lub procesu jego wytwarzania oraz ustalenia ich zgodności z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami lub specyfikacjami technicznymi;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

KILOGRAM – Jednostka masy, która jest równa masie międzynarodowego prototypu kilograma przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar

LEGALNA JEDNOSTKA MIARY – Jednostka miary, której stosowanie jest nakazane lub dozwolone przepisem prawnym.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

LEGALIZACJA – Zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd spełnia wymagania.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

MATERIAŁ ODNIESIENIA – Materiał lub substancja, których jedna lub więcej wartości ich właściwości są dostatecznie jednorodne i określone w stopniu umożliwiającym stosowanie do wzorcowania przyrządu pomiarowego, oceny metody pomiarowej lub przypisania wartości właściwościom innych materiałów.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

METR – Długość drogi przebytej w próżni przez światło w czasie 1/299 792 458 sekundy.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar

MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK MIAR (SI) – Spójny układ jednostek miar, przyjęty i zalecany przez Generalną Konferencję Miar.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

NORMY ZHARMONIZOWANE – Normy krajowe przenoszące europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, których numery zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

NOTYFIKACJA – Zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych w procedurach oceny zgodności;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

OBCIĄŻENIE MAKSYMALNE (Max) – Maksymalna zdolność wagi do ważenia bez uwzględnienia granicy zakresu dodającego urządzenia tarującego.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

OBCIĄŻENIE MINIMALNE (Min) – Wartość obciążenia, poniżej której wyniki ważenia mogą być obarczone nadmiernym błędem względnym.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

OZNAKOWANIE CE – Oznakowanie potwierdzające zgodność danego wyrobu lub procesu jego wytwarzania z zasadniczymi wymaganiami.
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

PAŃSTWOWY WZORZEC JEDNOSTKI MIARY – Wzorzec jednostki miary uznany urzędowo w Rzeczypospolitej Polskiej za podstawę do przypisywania wartości innym wzorcom jednostki miary danej wielkości fizycznej.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

POTWIERDZENIE METROLOGICZNE – Zbiór operacji wymaganych do zapewnienia, że wyposażenie pomiarowe jest zgodne z wymaganiami związanymi z jego zamierzonym użyciem.
źródło: PN-EN ISO 10012:2004

PRAWNA KONTROLA METROLOGICZNA – Działanie zmierzające do wykazania, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone we właściwych przepisach.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

PRZYRZĄD POMIAROWY – Urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonywania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi; wzorce miary i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE – Dokumenty określające cech, które powinien posiadać wyrób lub proces jego wytwarzania w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, opakowania, znakowania i oznaczania wyrobu;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA – Wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzony do obrotu, określone w dyrektywach Unii Europejskiej innych niż dyrektywy nowego podejścia lub w specyfikacjach technicznych;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

TONA – Jednostka masy odpowiadająca 1000 kg
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie legalnych jednostek miar

WPROWADZENIE DO OBROTU – Przekazanie przyrządu pomiarowego po raz pierwszy sprzedawcy bądź użytkownikowi przez producenta, jego przedstawiciela lub importera.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA – Zastosowanie przyrządu pomiarowego po raz pierwszy do celu, dla którego jest on przeznaczony.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

WYMAGANIA – Wymagania techniczne i metrologiczne, które powinien spełniać przyrząd pomiarowy.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

WZORCOWANIE – Czynności ustalające relację między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez przyrząd pomiarowy a odpowiednimi wartościami wielkości fizycznych, realizowanymi przez wzorzec jednostki miary.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

WZORZEC JEDNOSTKI MIARY – Przyrząd pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtwarzania jednostki miary albo jednej lub wielu wartości danej wielkości fizycznej i służący jako odniesienie.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

WZORZEC MIARY – Urządzenie przeznaczone do odtwarzania jednej lub wielu znanych wartości danej wielkości fizycznej w sposób niezmienny podczas jego stosowania.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

ZASADNICZE WYMAGANIA – Wymagania, które powinien spełniać wyrób wprowadzany do obrotu, określone w dyrektywach nowego podejścia;
źródło: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

ZAKRES WAŻENIA – Przedział między obciążeniem minimalnym a obciążeniem maksymalnym.
źródło: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności

ZATWIERDZENIE TYPU – Potwierdzenie, w drodze decyzji, że typ przyrządu pomiarowego spełnia wymagania.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.

ZNAK ZATWIERDZENIA TYPU – Znak umieszczony na przyrządzie pomiarowym, poświadczający jego zgodność z zatwierdzonym typem.
źródło: ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r.