• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

metrologiczne przepisy prawne

O źródłach prawa, w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi KONSTYTUCJA.

Artykuł 87 mówi, że: Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

Artykuł 91: Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy.

Artykuł 92: Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

Organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać swoich kompetencji, o których mowa w ust. 1, innemu organowi.

Artykuł 93: Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty.

Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów.

Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

Artykuł 94: Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

Artykuł 149: Ministrowie kierują określonymi działami administracji rządowej lub wypełniają zadania wyznaczone im przez Prezesa Rady Ministrów. Zakres działania ministra kierującego działem administracji rządowej określają ustawy.

Minister kierujący działem administracji rządowej wydaje rozporządzenia. Rada Ministrów, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może uchylić rozporządzenie lub zarządzenie ministra.

Przytoczone artykuły Konstutucji wyjaśniają hierarchię funkcjonowania prawa w pionie metrologii. Na mocy Ustawy Zasadniczej Sejm uchwalił ustawy w zakresie metrologii prawnej i przemysłowej. Prawo o miarach – z dnia 11 maja 2001r., z późniejszymi zmianami, (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441)

O systemie oceny zgodności – z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70, poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896, 899 i Nr 96, poz. 959)

Dyrektywy UE (NAWI, MID) oraz akty implementujące ich treść do prawa krajowego – w formie Rozporządzeń Ministra Gospodarki można odnaleźć na stronach Głównego Urzędu Miar w dziale OCENA ZGODNOŚCI.

Akty wykonawcze w postaci Rozporządzeń Ministra Gospodarki ogłoszone i opublikowane można odnaleźć na stronach Ministerstwa Gospodarki.

Szczegóły treści Rozporządzeń – dla konkretnych przyrządów pomiarowych można znaleźć także na stronach Głównego Urzędu Miar w dziale PRAWO.

Zalecenia dla przyrządów pomiarowych opublikowano na stronach OIML.