• doświadczenie
  • nowoczesność
  • pasja
  • rzetelność
  • potencjał
  • innowacja
GUM - Gdańskie Usługi Metrologiczne

wzorcowanie wag stosowanych przy rozliczaniu emisji CO2 czy tylko przez laboratorium akredytowane

Rozporządzenie Komisji (UE)NR 601/2012 w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych nakazuje wzorcowanie urządzeń przy rozliczeniach dotyczących gazów cieplarnianych.

Na szczególną uwagę zasługuje Artykuł 34 pkt.2.

2. Z laboratoriów nieakredytowanych zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025 można korzystać do celów wyznaczenia współczynników obliczeniowych tylko wówczas, gdy prowadzący instalację jest w stanie wykazać w sposób przekonujący dla właściwego organu,  że dostęp do laboratoriów, o których mowa w ust. 1, nie jest technicznie wykonalny lub skutkowałby nieracjonalnymi kosztami, a laboratorium nieakredytowane spełnia wymogi równoważne wymogom określonym w normie EN ISO/IEC 17025.   L 181/44 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 12.7.20123. Właściwy organ uznaje,  że laboratorium spełnia wymogi równoważne wymogom normy EN ISO/IEC 17025 w rozumieniu ust. 2, jeśli prowadzący instalację przedstawi, o ile to możliwe, w postaci i na poziomie szczegółowości, jakie są wymagane w odniesieniu do procedur na mocy art. 12 ust. 2, dowody zgodne z akapitem drugim i trzecim niniejszego ustępu.